Homelink

Om NTF


Fakta NTF

Norske Takstolprodusenters Forening (NTF) er en bransjeforening med 51 medlemsbedrifter og står i dag for rundt 95 % av all takstolproduksjonen i Norge. Det blir produsert ca. 865.000 enhetstakstoler per år, som er en takstol med spennvidde 7,5 m. Med disse takstolene kunne vi ha bygget tak over hele E-6 fra Oslo til Trondheim, inkludert de 4 feltene mellom Oslo og Hamar.

   

Foreningen er inne i en meget aktiv periode med utvikling av løsninger for moderne bjelkelag med lange spennvidder og gode lyd- og brannegenskaper, detaljer for lavenergi- og passivhus, branndimensjonering av takstoler i større bygg og utvikling av rasjonelle, monteringsvennlige byggesystemer.


NTF samarbeider med Norsk Treteknisk Institutt og SINTEF Byggforsk.


Åpne en presentasjon om takstoler her.

Produksjonskurs

Trekonstruksjoner med spikerplater

15. og 16. januar 2019, på Quality Airport Hotel Gardermoen

Se foredragene her.


Visste du dette om takstoler?

Treteknisk, Trefokus og NTF har laget en presentasjon av egenskaper og anvendelse av takstoler. Klikk på presentasjonen - kanskje du blir overrasket?

Presentasjon Takstol

  

forskaling
Norske Takstolprodusenters Forening (NTF) ble stiftet 23. april 1987. Utgangspunktet for denne landsdekkende foreningen var en lokal bransjeforening som ble stiftet i 1981 av bedrifter i Østfold, Vestfold og begge Agderfylkene.


NTF er en ren bransjeforening som drives av medlemmene. Norsk Treteknisk Institutt fungerer som sekretariat.


idrettshall
Medlemskap betinger at produksjonsbedriftene følger reglene i NS-EN 14250:2010 ”Produktkrav for prefabrikkerte takstoler med spikerplater”. Dette medfører også at bedriften skal ha ekstern kontroll av godkjent kontrollorgan en gang per år. Når dette er på plass, har bedriften anledning til å CE-merke produktene. Bedrifter som ikke overholder kravene i NS-EN 14250:2010 kan miste retten til å CE-merke og dermed vil de også automatisk miste medlemskapet i NTF.


NTF representerer i dag ca 95% av det totale volum som produseres i Norge gjennom våre medlemsbedrifter. I 2015 produserte våre medlemmer over 865.000 normaltakstoler som er en takstol med spennvidde 7,5 m. Til dette går det med rundt 110.000 m3 trelast og rundt 2300 tonn spikerplater.


Formål

idrettshall
Foreningen har som hovedformål å arbeide for utvikling, godkjenning og anvendelse av ferdigproduserte, bærende trekonstruksjoner i alle former og opptre som et felles organ overfor myndigheter, institusjoner og næringsliv, samt delta i andre nasjonale organisasjoner etter behov.


En annen hovedoppgave er å arbeide for sunne konkurranseforhold innen bransjen.


industri
Hensikten med denne ordningen er å sikre at konstruksjoner levert av foreningens medlemmer er av beste kvalitet og i samsvar med gjeldende regelverk. Ved siden av å øke kompetansen både hos de prosjekterende, produsentbedriftene og brukerne skal dette gi kunden trygghet for at konstruksjonene er utarbeidet på den beste og rimeligste måten.


Medlemsbedriftene er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og skal følge de bestemmelser som fattes av styre og generalforsamling.


Kompetanse

idrettshall
Takstolbransjen sitter på meget høy kompetanse når det gjelder trekonstruksjoner generelt, og utfører ofte prosjektering av bæresystemet for hele bygget. Gjennom regelmessig informasjon, kurs og ekskursjoner til byggeplasser og bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt, arbeider foreningen for ytterligere å heve kompetansen i bransjen.


spikerplater
Informasjonsmateriell

Foreningen har utarbeidet boken "Trekonstruksjoner med spikerplater". Denne gir leseren kunnskap om bærende trekonstruksjoner med spikerplater, samt de muligheter og bruksområder dette produktet har. Stoffet er derfor presentert som en blanding av tekniske opplysninger, ideer og eksempler på utførte konstruksjoner. Med denne målsetningen henvender boken seg primært til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggmestere, boligprodusenter, kommuner, skoler og kursarrangører.


Fokus nr 52
Foreningen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som på en enkel og oversiktlig måte beskriver terminologi, produktgrunnlag, kvalitetskontroll, konstruksjonstyper og målangivelser. Brosjyren viser også mange eksempler på byggverk der produktet er benyttet.


kontor
Beregninger

Takstoler er et typisk ingeniørprodukt. Både produksjon og montasje krever statiske beregninger og tegninger ned til minste detalj. Dette ingeniørarbeidet utgjør en vesentlig del av kostnadene for produktet. En viktig målsetning har derfor vært å senke disse kostnadene gjennom mer rasjonelle arbeidsmetoder.


video
Tidligere ble all prosjektering utført manuelt, og det kunne ligge et anselig antall timer bak hver konstruksjon. Derfor har NTF i mange år vært opptatt av å utvikle riktige og brukervennlige beregningsprogrammer for sine medlemmer. Alle leverandører av slike dataprogrammer er de siste årene blitt invitert til å vise frem sine nyheter, et tiltak som har gitt utmerkede resultater. Bedriftene kan nå selv dimensjoner og tegne svært kompliserte konstruksjoner. Men for å kjøre slike beregningsprogrammer kreves det både ingeniørkompetanse og erfaring.

  

Bedriftene

Finn en takstolbedrift nær deg.
Østfold | Oslo og Akershus | Hedmark | Oppland | Buskerud | Vestfold | Telemark | Agder | Rogaland | Bergen - Hordaland | Sogn og Fjordane | Møre og Romsdal | Trøndelag | Nordland | Troms | Finnmark | Assosierte medlemmer

Brosjyrer

Foreningen har utarbeidet brosjyrer med mye infomasjon og mange eksempler.

Foredragene fra Trekonstruksjoner

Se foredragene fra kurs i Trekonstruksjoner.

Foredragene fra Produksjonskurs

Se foredragene fra Produksjonskurs - Trekonstruksjoner med spikerplater.

Styret

Kontaktliste til styret.

Vår videosamling

Se våre videoer som viser konstruksjon, bruk og montering av mange aktuelle konstruksjoner.