Norske Takstolprodusenters Forening (NTF) ble stiftet 23. april 1987. Utgangspunktet for denne landsdekkende foreningen var en lokal bransjeforening som ble stiftet i 1981 av bedrifter i Østfold, Vestfold og begge Agderfylkene. NTF er en ren bransjeforening som drives av medlemmene. Norsk Treteknisk Institutt fungerer som sekretariat.

Medlemskap betinger at produksjonsbedriftene følger reglene i NS-EN 14250:2010 ”Produktkrav for prefabrikkerte takstoler med spikerplater”. Dette medfører også at bedriften skal ha ekstern kontroll av godkjent kontrollorgan en gang per år. Når dette er på plass, har bedriften anledning til å CE-merke produktene. Bedrifter som ikke overholder kravene i NS-EN 14250:2010 kan miste retten til å CE-merke og dermed vil de også automatisk miste medlemskapet i NTF.

NTF representerer i dag ca. 97 % av det totale volum som produseres i Norge gjennom våre medlemsbedrifter. I 2019 produserte våre medlemmer over 720.000 normaltakstoler, som er en takstol med spennvidde 7,5 m. Til dette går det med rundt 100.000 m3 trelast og rundt 2000 tonn spikerplater.

Formål

Foreningen har som hovedformål å arbeide for utvikling, godkjenning og anvendelse av ferdigproduserte, bærende trekonstruksjoner i alle former og opptre som et felles organ overfor myndigheter, institusjoner og næringsliv, samt delta i andre nasjonale organisasjoner etter behov.

En annen hovedoppgave er å arbeide for sunne konkurranseforhold innen bransjen. Hensikten med denne ordningen er å sikre at konstruksjoner levert av foreningens medlemmer er av beste kvalitet og i samsvar med gjeldende regelverk. Ved siden av å øke kompetansen både hos de prosjekterende, produsentbedriftene og brukerne skal dette gi kunden trygghet for at konstruksjonene er utarbeidet på den beste og rimeligste måten.

Medlemsbedriftene er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og skal følge de bestemmelser som fattes av styre og generalforsamling.

Kompetanse

Takstolbransjen sitter på meget høy kompetanse når det gjelder trekonstruksjoner generelt, og utfører ofte prosjektering av bæresystemet for hele bygget. Gjennom regelmessig informasjon, kurs og ekskursjoner til byggeplasser og bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt, arbeider foreningen for ytterligere å heve kompetansen i bransjen.

Informasjonsmateriell

Foreningen har utarbeidet boken “Trekonstruksjoner med spikerplater”. Denne gir leseren kunnskap om bærende trekonstruksjoner med spikerplater, samt de muligheter og bruksområder dette produktet har. Stoffet er derfor presentert som en blanding av tekniske opplysninger, ideer og eksempler på utførte konstruksjoner. Med denne målsetningen henvender boken seg primært til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggmestere, boligprodusenter, kommuner, skoler og kursarrangører.

Foreningen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som på en enkel og oversiktlig måte beskriver terminologi, produktgrunnlag, kvalitetskontroll, konstruksjonstyper og målangivelser. Brosjyren viser også mange eksempler på byggverk der produktet er benyttet.

Beregninger

Takstoler er et typisk ingeniørprodukt. Både produksjon og montasje krever statiske beregninger og tegninger ned til minste detalj. Dette ingeniørarbeidet utgjør en vesentlig del av kostnadene for produktet. En viktig målsetning har derfor vært å senke disse kostnadene gjennom mer rasjonelle arbeidsmetoder.

Tidligere ble all prosjektering utført manuelt, og det kunne ligge et anselig antall timer bak hver konstruksjon. Derfor har NTF i mange år vært opptatt av å utvikle riktige og brukervennlige beregningsprogrammer for sine medlemmer. Alle leverandører av slike dataprogrammer er de siste årene blitt invitert til å vise frem sine nyheter, et tiltak som har gitt utmerkede resultater. Bedriftene kan nå selv dimensjoner og tegne svært kompliserte konstruksjoner. Men for å kjøre slike beregningsprogrammer kreves det både ingeniørkompetanse og erfaring.

Formål

Foreningen har som hovedformål å arbeide for utvikling, godkjenning og anvendelse av ferdigproduserte, bærende trekonstruksjoner i alle former og opptre som et felles organ overfor myndigheter, institusjoner og næringsliv, samt delta i andre nasjonale organisasjoner etter behov.

En annen hovedoppgave er å arbeide for sunne konkurranseforhold innen bransjen. Hensikten med denne ordningen er å sikre at konstruksjoner levert av foreningens medlemmer er av beste kvalitet og i samsvar med gjeldende regelverk. Ved siden av å øke kompetansen både hos de prosjekterende, produsentbedriftene og brukerne skal dette gi kunden trygghet for at konstruksjonene er utarbeidet på den beste og rimeligste måten.

Medlemsbedriftene er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og skal følge de bestemmelser som fattes av styre og generalforsamling.

Kompetanse

Takstolbransjen sitter på meget høy kompetanse når det gjelder trekonstruksjoner generelt, og utfører ofte prosjektering av bæresystemet for hele bygget. Gjennom regelmessig informasjon, kurs og ekskursjoner til byggeplasser og bedrifter, både nasjonalt og internasjonalt, arbeider foreningen for ytterligere å heve kompetansen i bransjen.

Informasjons­materiell

Foreningen har utarbeidet boken “Trekonstruksjoner med spikerplater”. Denne gir leseren kunnskap om bærende trekonstruksjoner med spikerplater, samt de muligheter og bruksområder dette produktet har. Stoffet er derfor presentert som en blanding av tekniske opplysninger, ideer og eksempler på utførte konstruksjoner. Med denne målsetningen henvender boken seg primært til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggmestere, boligprodusenter, kommuner, skoler og kursarrangører.

Foreningen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som på en enkel og oversiktlig måte beskriver terminologi, produktgrunnlag, kvalitetskontroll, konstruksjonstyper og målangivelser. Brosjyren viser også mange eksempler på byggverk der produktet er benyttet.

Beregninger

Takstoler er et typisk ingeniørprodukt. Både produksjon og montasje krever statiske beregninger og tegninger ned til minste detalj. Dette ingeniørarbeidet utgjør en vesentlig del av kostnadene for produktet. En viktig målsetning har derfor vært å senke disse kostnadene gjennom mer rasjonelle arbeidsmetoder.

Tidligere ble all prosjektering utført manuelt, og det kunne ligge et anselig antall timer bak hver konstruksjon. Derfor har NTF i mange år vært opptatt av å utvikle riktige og brukervennlige beregningsprogrammer for sine medlemmer. Alle leverandører av slike dataprogrammer er de siste årene blitt invitert til å vise frem sine nyheter, et tiltak som har gitt utmerkede resultater. Bedriftene kan nå selv dimensjoner og tegne svært kompliserte konstruksjoner. Men for å kjøre slike beregningsprogrammer kreves det både ingeniørkompetanse og erfaring.